WARUNKI PRZYJĘCIA DO CECHU ZDUNÓW POLSKICH

Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy w tym:

  • przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników, będący osobami fizycznymi, mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zduństwa,
  • wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zduństwa,
  • osoby kształcące się w kierunku rzemieślnika zduńskiego.

Członkami Cechu, bez prawa głosu i prawa zasiadania w organach statutowych Cechu, mogą być również osoby fizyczne będące rzemieślnikami, które zakończyły działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz sympatycy zduństwa.

Warunkiem przyjęcia w/w osób w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji przynależności oraz wpłata wpisowego w wysokości 200 zł, zgodnie z uchwałą nr 9/2017  Zarządu Cechu Zdunów Polskich z dnia 20.05.2017 roku w sprawie ustalenia kwoty wpisowego dla nowych członków Cechu Zdunów Polskich.

Deklaracja powinna być złożona Zarządowi Cechu, w formie pisemnej na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Statutu Cechu Zdunów Polskich pod rygorem nieważności.

Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, zobowiązanie do terminowego uiszczania składek członkowskich, oświadczenie o sposobie doręczania uchwal organów Cechu, zawiadomień i innych oświadczeń Cechu oraz deklarację zapoznania się treścią Statutu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Przyjęcie w poczet członków Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu. Uchwała o przyjęciu jest podstawą do dokonania wpisu do rejestru członków Cechu prowadzonego przez Zarząd Cechu.

Osoba deklarująca chęć przynależności do Cechu Zdunów Polskich jest zobowiązana uiszczać składki na cele statutowe w wysokości 50,00 zł na miesiąc.

Dane do wpłaty:
Bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Odbiorca: Cech Zdunów Polskich
Numer rachunku: 57 1020 1042 0000 8102 0561 7263