EGZAMIN CZELADNICZY

Egzaminy czeladnicze potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie Zduna organizuje Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. 

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Do egzaminu czeladniczego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;
 2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;
 3. jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;
 6. posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;
 7. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu czeladniczego zawierający następujące dane:

 1. Imię (imiona) i nazwisko;
 2. Datę i miejsce urodzenia;
 3. Numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. Adres zamieszkania;
 5. Informację o spełnianiu warunków, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 5, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. Jedną fotografię o wymiarach 35 × 45 mm;
 3. Potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, w wysokości 760,71 zł na konto Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

WNIOSKI DO POBRANIA

lp.nazwa plikulink
1.Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczegoPOBIERZ
2.Zaświadczenie do egzaminu czeladniczego – odbycie nauki w zawodziePOBIERZ
3.Oświadczenie dla osób, które pracowały w danym zawodzie, ale nie mogą udokumentować stażu pracyPOBIERZ
4.Rozporządzenie MEN ws. egzaminu mistrzowskiego, egzaminu czeladniczego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczychPOBIERZ
5.Oświadczenie dla spółek

INFORMATOR CZELADNICZY

OPŁATY ZA EGZAMINY

Stawki opłat za egzaminy w 2023 roku:

 • Egzamin mistrzowski – 1740,52 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 870,25 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 310,80 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30%., czeladniczy 15%, sprawdzający 5%, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Opłatę za egzamin należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

UL. Częstochowska 93 f
62-800 Kalisz

Numer konta w PKO Bank Polski S.A.:

57 1020 1042 0000 8102 0561 7263