EGZAMIN MISTRZOWSKI

Egzaminy mistrzowskie potwierdzające posiadanie kwalifikacji w zawodzie Zduna organizuje Izba Rzemieślnicza w Kaliszu.

Egzamin mistrzowski składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych. Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość. Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu. 

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • podstawy psychologii i pedagogiki. 
 • metodyka nauczania. 

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego kandydat powinien złożyć w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Do egzaminu mistrzowskiego Izba Rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

 1. 1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:
  1. co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
  2. co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed uzyskaniem i pouzyskaniu tytułu zawodowego; 
 2. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 3. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 6. posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego.

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu składa wniosek o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego zawierający następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę i miejsce urodzenia;
 3. numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. adres zamieszkania;
 5. informację o spełnianiu warunków, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 6, w tym zaświadczenia dotyczące wykonywania zawodu lub świadectwa pracy, oraz przedstawić oryginały tych dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech, a w przypadku gdy nie jest możliwe przedstawienie dokumentów potwierdzających okres wykonywania zawodu – oświadczenie osoby ubiegającej się o dopuszczenie do egzaminu potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
 2. jedną fotografię o wymiarach 35 × 45 mm;
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin, w wysokości 1521,43 zł na konto Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.

WNIOSKI DO POBRANIA

lp.nazwa plikulink
1.Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiegoPOBIERZ
2.Oświadczenie dla osób, które pracowały w danym zawodzie, ale nie mogą udokumentować stażu pracyPOBIERZ
3.Rozporządzenie MEN ws. egzaminu mistrzowskiego, egzaminu czeladniczego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślnPOBIERZ

INFORMATOR MISTRZOWSKI

OPŁATY ZA EGZAMINY

Stawki opłat za egzaminy w 2023 roku:

 • Egzamin mistrzowski – 1740,52 zł.
 • Egzamin czeladniczy – 870,25 zł.
 • Egzamin sprawdzający – 310,80 zł.

Izby rzemieślnicze, na podstawie art. 3 ust. 3g ustawy o rzemiośle – pobierają opłaty za egzaminy: czeladniczy, mistrzowski i sprawdzający. Opłaty te służą finansowaniu całego procesu walidacji, tj. od zorganizowania przez izbę rzemieślniczą komisji egzaminacyjnych do zabezpieczania zasobów archiwalnych powstałych w wyniku przeprowadzonych egzaminów.

Stawki opłat za egzaminy zostały ustalone w stałych wielkościach procentowych obowiązujących wszystkie izby rzemieślnicze tj. odpowiednio za egzamin; mistrzowski – 30%., czeladniczy 15%, sprawdzający 5%, liczone od podstawy stanowiącej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy opłaty wynoszą 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego.

Opłatę za egzamin należy wpłacać na poniższy rachunek bankowy:

Izba Rzemieślnicza w Kaliszu

ul. Częstochowska 93 f
62-800 Kalisz

Numer konta w PKO Bank Polski S.A.:

57 1020 1042 0000 8102 0561 7263