STATUT CECHU ZDUNÓW POLSKICH

Działając w przekonaniu o konieczności kultywowania tradycji zawodu zduna oraz dbałości  o zasady etyki i godność zawodu, mając na celu propagowanie rozwoju rzemiosła  w poszanowaniu dorobku naszych poprzedników, wierząc w siłę solidarnego współdziałania Członków dla dobra społecznego i przyszłych pokoleń rzemieślników ustanawiamy niniejszy Statut, zobowiązując tym samym do przestrzegania jego postanowień każdego Członka Cechu.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech nosi nazwę: Cech Zdunów Polskich.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Kalisz.
 3. Terenem działania Cechu jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Cech ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Cech Zdunów Polskich” a w środku „Zarząd Cechu” oraz pieczęci podłużnej z nazwą i siedzibą Cechu.

§ 2

 1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.
 2. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosła zduńskiego oraz osoby, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Statutu.
 3. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu.
 4. Cech działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. 2020 poz. 2159 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2023r. poz. 221 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 5. Cech posiada osobowość prawną.

Rozdział 2
ZADANIA  I CELE CECHU

§ 3

Podstawowym zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu oraz prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno–organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów powszechnych i administracyjnych.

§ 4

 Celami Cechu są:

 1. dbanie o prawidłowy rozwój rzemiosła i kultywowanie jego tradycji;
 2. ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów powszechnych i administracyjnych, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
 3. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno–organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
 4. utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
 5. wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
 6. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle, przez wszystkie osoby i instytucje, które podlegają przepisom tego prawa.
 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

§ 5

Cele określone w § 4 Cech realizuje poprzez:

 1. udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
 2. przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
 3. udzielanie informacji prawnych i podatkowych dla swoich członków, w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w związku z wykonywaniem rzemiosła;
 4. organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników;
 5. organizowanie indywidualnych kursów zawodowych mających na celu przyuczenie do wykonywania zawodu;
 6. udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjno–handlowej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego;
 7. rozpatrywanie skarg na działalność zawodową członków Cechu, skutkującą odpowiedzialnością dyscyplinarną za naruszanie obowiązków statutowych, zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła;
 8. prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi i oświatowymi, zarówno na szczeblu lokalnym (samorządowym), jak i państwowym w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle w szkołach ponad podstawowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego;
 9. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczególne, a także do organizacji społecznych, w działalności których Cech uczestniczy;
 10. czynną współpracę z Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu;
 11. pomoc instruktażowo–szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy i wymogów sanitarno–epidemiologicznych;
 12. dbanie o mienie należące do Cechu, w tym utrzymywanie nieruchomości będących własnością Cechu w należytym stanie technicznym;
 13. organizowanie działalności, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb lub przepisów szczególnych.

§ 5a

 1. Cech może prowadzić we własnym imieniu działalność gospodarczą w zakresie wskazanym w § 4. Może ona być wykonywana przy pomocy członków Cechu.
 2. Działalność gospodarcza, jaką może prowadzić Cech, to w szczególności:
  1) prowadzenie szkoleń i kursów dla osób zainteresowanych zduństwem
  2) prowadzenie działań o charakterze marketingowym dla podmiotów zewnętrznych
  3) przekazywanie do korzystania, dzierżawa, najem, w tym praw, ruchomości i innych urządzeń podmiotom zewnętrznym.
 3. Uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej środki pieniężne przeznaczane są na cele statutowe.

  Rozdział 3
  CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

  § 6

  1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy w tym:
   1) przedsiębiorcy jednoosobowi niezatrudniający pracowników, będący osobami fizycznymi, mikro przedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zduństwa
   2) wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zduństwa
   3) osoby kształcące się w kierunku rzemieślnika zduńskiego.
  2. Członkami Cechu, bez prawa głosu i prawa zasiadania w organach statutowych Cechu, mogą być również osoby fizyczne będące rzemieślnikami, które zakończyły działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz sympatycy zduństwa.

   § 7

  1. Warunkiem przyjęcia osób, o których mowa w § 6 niniejszego Statutu w poczet członków Cechu jest złożenie deklaracji.
  2. Deklaracja powinna być złożona Zarządowi Cechu, w formie pisemnej na formularzu wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu pod rygorem nieważności.
  3. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, zobowiązanie do terminowego uiszczania składek członkowskich, oświadczenie o sposobie doręczania uchwal organów Cechu, zawiadomień i innych oświadczeń Cechu oraz deklarację zapoznania się treścią Statutu i zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.
  4. Przyjęcie w poczet członków Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu. Uchwała o przyjęciu jest podstawą do dokonania wpisu do rejestru członków Cechu prowadzonego przez Zarząd Cechu.
  5. Uchwała w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet członków Cechu powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
  6. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały, poprzez jej doręczenie. Uchwała o odmowie przyjęcia powinna zawierać uzasadnienie.
  7. Od uchwały o odmowie przyjęcia zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia, które należy złożyć w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu Cechu. Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie zostanie nadane w placówce pocztowej przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub zostanie złożone w Biurze Cechu za pokwitowaniem. Odwołanie złożone po terminie zwraca się zainteresowanemu bez rozpoznania, na podstawie uchwały Zarządu Cechu, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  8. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzyć odwołanie na najbliższym posiedzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. Zainteresowanemu przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie oraz prawo popierania wniosku o przyjęcie do Cechu.
  9. Uchwała Walnego Zgromadzenia uwzględniająca odwołanie jest podstawą do dokonania wpisu do rejestru członków Cechu prowadzonego przez Zarząd Cechu.

  § 8

  Członkowie Cechu mają prawo:

 1. wyboru i wybieralności do statutowych organów Cechu, z zastrzeżeniem wynikającym z § 9 niniejszego Statutu;
 2. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w §5 niniejszego Statutu;
 3. zgłaszania Zarządowi Cechu wniosków dotyczących działalności Cechu;
 4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do Walnego Zgromadzenia, zgodnie z procedurą przewidzianą w Rozdziale 9 niniejszego Statutu;
 5. wglądu do protokołów Walnego Zgromadzenia, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonywania zaleceń;
 6. żądania zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie w procedurą przewidzianą w § 24 ust. 2 pkt 2 niniejszego Statutu oraz zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 24 ust. 6 niniejszego Statutu;
 7. składania wniosków o nadanie godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”;
 8. składania wniosków o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz sporządzania i przedkładania projektów uchwał, zgodnie z procedurą przewidzianą w § 25 ust. 3 – 5 niniejszego Statutu.

§ 9

Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom, którzy w dniu Walnego Zgromadzenia zalegają z opłacaniem składki cechowej.

  § 10

 1. Członkowi Cechu oraz osobie nie będącej członkiem Cechu można nadać godność „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”,
 2. Szczegółowe zasady, tryb nadawania godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu” oraz warunki, jakie muszą spełniać kandydaci określa  Regulamin nadawania tytułu „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu” uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
 3. Osoby posiadające tytuł „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”, które nie są członkami Cechu lub nie prowadzą już zakładów rzemieślniczych mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

 4. § 11

  W Cechu może być utworzone koło seniorów składające się z byłych członków Cechu. W razie śmierci seniora, status uzyskuje jego współmałżonek, o ile zgłosi chęć przynależności na piśmie.

   § 12

  Członkowie Cechu są obowiązani:

  1. przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej, zasad współżycia społecznego, postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Cechu;
  2. aktywnie uczestniczyć w działalności Cechu;
  3. terminowo opłacać składki członkowskie w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
  4. rzetelnie prowadzić naukę praktyczną rzemiosła zatrudnianych pracowników, zgodnie z programem nauczania zawodu zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw edukacji;
  5. poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych;
  6. rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rzeczowo rozpatrywać zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców.

  § 13

  Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

  1. wystąpienia
  2. wykreślenia
  3. wykluczenia
  4. wygaśnięcia.         

  § 14

  1. Członek Cechu może wystąpić z Cechu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, który kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym złożono wypowiedzenie.
  2. Oświadczenie o wystąpieniu członkostwa powinno być złożone Zarządowi Cechu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Upływ terminu wypowiedzenia jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru członków Cechu. Wykreślenie jest czynnością materialno–techniczną i nie wymaga uprzedniej uchwały Zarządu.
  4. Złożenie oświadczenia o wystąpieniu nie zwalania członka Cechu z obowiązku zapłaty wszelkich zaległych i bieżących należności z tytułu składek członkowskich wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, za okres od dnia przystąpienia do Cechu do dnia ustania stosunku członkostwa.

  § 15

  1. Wykreślenie członka Cechu następuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu podjętej:
   1) na podstawie zawiadomienia, o którym mowa w § 14,
   2) z własnej inicjatywy w razie niewywiązywania się przez członka z obowiązku, o którym mowa w § 14.
  2. Wykreślenie z rejestru członków Cechu następuje bezpośrednio po podjęciu uchwały przez Zarząd Cechu.
  3. Ustanie członkostwa na skutek wykreślenia nie zwalania członka Cechu z obowiązku zapłaty wszelkich zaległych i bieżących należności z tytułu składek członkowskich wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, za okres od dnia przystąpienia do Cechu do dnia ustania stosunku członkostwa.

  § 16

  1. Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, jeżeli dalsze członkostwo jest sprzeczne z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.
  2. Do przyczyn powodujących wykluczenie należą w szczególności:
   1) zawinione działanie lub zaniechanie sprzeczne z postanowieniami Statutu, uchwałami organów Cechu, przepisami prawa powszechnie obowiązującego, celem i zadaniami Cechu oraz zasadami współżycia społecznego,
   2) działanie na szkodę Cechu,
   a) prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działań, które mogą być uznane przez osoby trzecie za działania prowadzone w imieniu i na rzecz Cechu
   b) zrzeszanie się przez członka Cechu w organizacjach lub podmiotach, w tym w spółkach prawa handlowego, które realizują lub zamierzają realizować kursy lub szkolenia o podobnym profilu do kursów lub szkoleń realizowanych przez Cech
   c) współpraca zarobkowa lub niezarobkowa członka Cechu z podmiotami lub organizacjami, o których mowa w punkcie b powyżej
   d) zachęcanie innych członków do wystąpienia z Cechu lub do podjęcia działalności na szkodę Cechu.
   3) popełnienie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników,
   4) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu,
   5) utrata praw publicznych stwierdzona prawomocnym wyrokiem Sądu,
   6) zawiniona utrata wymaganych przez przepisy prawa i statutu kwalifikacji rzemieślnika,
   7) uchylanie się od wykonywania obowiązków statutowych,
   8) rażące naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
   9) prawomocne orzeczenie Sądu Cechowego.
  3. Uchwałę o wykluczeniu członka podejmuje Zarząd na pisemny wniosek Sądu Cechowego lub z własnej inicjatywy.
   3a. Uchwałę o wykluczenia członka z powodu wskazanego w ust. 2 pkt 2 podejmują Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Cechowy zwykłą większością głosów na wspólnym głosowaniu.
  4. Wykluczenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi uchwały Zarządu Cechu o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone z adnotacja „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się”, itp. uważa się za skutecznie doręczone adresatowi, jeżeli członek nie zgłosił zmiany podanego w deklaracji adresu do korespondencji.
  5. Członek wykluczony ma prawo odwołać się od uchwały w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu Cechu do Walnego Zgromadzenia. Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie zostanie nadane w placówce pocztowej przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub zostanie złożone w Biurze Cechu za pokwitowaniem. Odwołanie złożone po terminie, podlega zwrotowi na podstawie uchwały Zarządu, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
   5a. Od uchwały, o której mowa w ust. 3a, odwołanie nie przysługuje.
  6. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. Zainteresowanemu przysługuje prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie oraz prawo popierania odwołania. O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego w odwołaniu adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
  7. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia, zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.
  8. Niezaskarżona w terminie, o którym mowa w ust. 5, uchwała Zarządu Cechu o wykluczeniu, uchwała Zarządu o zwrocie odwołania lub uchwała Walnego Zgromadzenia utrzymująca w mocy zaskarżoną uchwałę Zarządu Cechu     o wykluczeniu jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru członków Cechu. Wykreślenia dokonuje się niezwłocznie po bezskutecznym upływie terminu do zaskarżenia uchwały Zarządu o wykluczeniu lub niezwłocznie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały utrzymującej w mocy  Zarządu o wykluczeniu.
  9. Ustanie członkostwa na skutek wykluczenia nie zwalania członka Cechu z obowiązku zapłaty wszelkich zaległych i bieżących należności z tytułu składek członkowskich wraz z odsetkami za opóźnienie w płatności, za okres od dnia przystąpienia do Cechu do dnia ustania stosunku członkostwa.
  10. Członkowi wykluczonemu w terminie 30 dni od dnia prawomocnego wykluczenia zwracane są uiszczone należności z tytułu składek członkowskich za okres składkowy od dnia następującego po dniu prawomocnego wykluczenia do ostatniego dnia okresu składowego włącznie. Wysokość kwoty zwracanej stanowi iloraz liczby dni obliczonej zgodnie ze zdaniem poprzedzającym i liczby dni w całym okresie składkowym pomnożony przez wysokość składki.
  11. Jeżeli członek wykluczony posiada jakiekolwiek zaległości finansowe wobec Cechu, Cech może dokonać ich potrącenia z kwotą zwrotu obliczoną zgodnie z ust., 10. Jeżeli członek wykluczony posiada jakiekolwiek mienie należące do Cechu, Cechowi przysługuje prawo zatrzymania kwoty zwrotu dopóki członek wykluczony nie zwróci powierzonego mu mienia.

  § 17

  1. Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku:
   1) śmierci członka,
   2) zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku,
   3) niespełnienie przez członka Cechu ustawowych i statutowych warunków w terminie zakreślonym w uchwale Zarządu, o której mowa w § 7 ust. 4 niniejszego statutu.
  2. Uchwałę o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Cechu z własnej inicjatywy.
  3. Uchwała Zarządu ma charakter ustalający powstanie faktów, które uzasadniają stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa i nie przysługuje od niej prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia. Uchwała jest podstawą do wykreślenia członka z rejestru członków Cechu.
  4. Członek Cechu, którego członkostwo ustało na skutek wygaśnięcia z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 może złożyć ponowną deklarację wstąpienia do Cechu nie wcześniej niż po roku licząc od dnia wygaśnięcia członkostwa.

  Rozdział 4
  ORGANY CECHU

  § 18

  Organami Cechu są:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Zarząd Cechu
  3. Komisja Rewizyjna
  4. Sąd Cechowy.

   § 19

  1. Członek Cechu może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych w 18 pkt 2-4.
  2. Kadencja każdego z organów Cechu trwa 2 lata. W przypadku przekroczenia tego terminu, organy Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.
  3. Wybory do organów Cechu dokonywane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej listy kandydatów będących członkami Cechu i posiadających bierne prawo wyborcze, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej. Odwołanie członka organu następuje w tym samym trybie.
  4. Wybory są ważne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa członków Cechu uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 niniejszego Statutu.
  5. Uchwały organów Cechu zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosownia, z zastrzeżeniem § 27 ust. 2 niniejszego Statutu, chyba że Statut przewiduje większość kwalifikowaną.
  6. Przy obliczaniu wymaganej ilości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwał, uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
  7. Walne Zgromadzenie może ustalić, że za udział w posiedzeniach organów Cechu z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  8. Wyboru delegatów na zgromadzenie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, jak również do innych organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu jest przewidziany przez przepisy szczególne oraz do organów organizacji społecznych, w których Cech jest członkiem, dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów będących członkami Cechu i posiadających bierne prawo wyborcze, przy zachowaniu zasad dotyczących wyboru członków organu Cechu. Odwołanie delegatów następuje w tym samym trybie.

  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW CECHU

   § 20

  Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

  § 21

  1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
  2. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele organizacji, w których Cech jest zrzeszony, pracownicy Cechu oraz osoby zaproszone przez Zarząd Cechu.

  § 22

  Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

  1. uchwalanie statutu i jego zmian;
  2. wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego;
  3. przeprowadzenie wyborów uzupełniających do organów Cechu;
  4. określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników, ustalanie zasad i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży oraz za udział w posiedzeniach organów Cechu;
  5. uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu, planów finansowych oraz podziału nadwyżki finansowej;
  6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości będących własnością Cechu;
  8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła i innych związków lub wystąpieniu z nich;
  9. upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości, ustalanie najwyższej sumy zobowiązań jaką może zaciągnąć Zarząd Cechu;
  10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  11. uchwalanie regulaminu prac Zarządu Cechu;
  12. uchwalanie regulaminu prac Sądu Cechowego;
  13. uchwalanie regulaminu prac Komisji Rewizyjnej;
  14. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu;
  15. wybór delegatów na zgromadzenie Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, jak również do innych organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu jest przewidziany przez przepisy szczególne oraz do organów organizacji społecznych, których Cech jest członkiem;
  16. nadawanie godności „Honorowego Starszego Cechu” i „Honorowego Członka Cechu” oraz uchwalanie Regulaminu nadawania godności „Honorowego Starszego Cechu” i „Honorowego Członka Cechu”;
  17. podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Cechu;
  18. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrywania przez Zarząd Cechu lub Izbę Rzemieślniczą;
  19. podejmowanie uchwał w innych sprawach wynikających z niniejszego Statutu.

   § 23

  Odwołanie członków Zarządu w tym Starszego Cechu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia na wniosek 3/4 liczby członków Cechu posiadających prawo głosu.

   § 24

  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu –  Starszy Cechu lub w jego zastępstwie jeden z Podstarszych Cechu.
  2. Zarząd powinien podjąć uchwalę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia także na żądanie:
   1) Komisji Rewizyjnej,
   2) ¼ ogólnej liczby członków Cechu,
   3) Izby Rzemieślniczej.
  3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi na piśmie pod rygorem nieważności z podaniem celu jego zwołania. W tym przypadku Walne Zgromadzenia powinno odbyć się w ciągu 6 – ciu tygodni od daty zgłoszenia żądania.
  4. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 2, mogą wnioskować o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad, jeżeli wystąpili z takim żądaniem we wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia, a Zarząd powinien taki wniosek uwzględnić.
  5. W razie zaniechania przez Zarząd zwołania Walnego Zgromadzenia w terminach,  o których mowa w ust. 1 i 3, zostaje ono zwołane uchwałą Komisji Rewizyjnej.
  6. W razie braków w składzie Zarządu uniemożliwiających podjęcie uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zostaje ono zwołane uchwałą Komisji Rewizyjnej lub uchwałą 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.

   § 25

  1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym lub innym sposobem za potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub innego sposobu z potwierdzeniem odbioru, zawiadomienie może być wysłane członkowi Cechu pocztą elektroniczną lub faksem, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej lub faksu, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Zawiadomienie wysłane pocztą elektroniczną lub faksem nie wymaga potwierdzenia.
  2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informacje, odpowiednio do porządku obrad o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu następujących dokumentów:
   1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
   2) sprawozdania Zarządu,
   3) projektów uchwał,
   4) protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
  3. Członek Cechu jest uprawniony do złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad lub przedstawienia projektu uchwały, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia, pod rygorem utraty prawa do złożenia wniosku lub projektu uchwały podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Termin uważa się za zachowany, jeżeli wniosek lub projekt uchwały zostanie złożony w Biurze Cechu za pokwitowaniem lub doręczony za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym w Biurze Cechu.
  4. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad lub projekt uchwały może być złożony przez członka Cechu w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia tylko wówczas, gdy możliwość złożenia takiego wniosku nie istniała w terminie, o którym mowa w ust. 3 lub taka potrzeba pojawiła się dopiero podczas obrad.
  5. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad lub projekt uchwały, o którym mowa w ust. 4 może być zgłoszony ustnie Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia wraz z dokładnym określeniem przedmiotu obrad i jego uzasadnieniem.

  § 26

  1. Walne Zgromadzenie otwiera i przewodniczy mu Starszy lub jeden z Podstarszych Cechu. Walne Zgromadzenie może wybrać spośród członków innego przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  2. Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia Walnego Zgromadzenia określa Regulamin przyjęty w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

  § 27

  1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z § 25 niniejszego Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 1/2 wszystkich członków Cechu uprawnionych do głosowania.
  2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania, Zarząd w drodze uchwały wyznacza drugi termin nie wcześniej niż pół godziny po pierwszym terminie. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych. O możliwości wyznaczenia drugiego terminu, Zarząd obowiązany jest uczynić wzmiankę w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
  3. Na żądanie większości obecnych członków uprawnionych do głosowania Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
  4. Uchwały o zmianie Statutu, o nadaniu godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad powinny być dla swej ważności podjęte większością 1/2 głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu oraz sprawa o nadaniu godności „Honorowego Starszego Cechu” lub „Honorowego Członka Cechu”.
  5. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje Przewodniczący obrad i Sekretarz.
  6. Uchwały Walnego Zgromadzenia, które zostały wydane z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, postanowień niniejszego Statutu oraz postanowień innych aktów ustanowionych przez organy Cechu na podstawie niniejszego Statutu są nieważne, nie mają wiążącego charakteru i nie mogą być wykonane przez Zarząd Cechu.

   ZARZĄD CECHU

   § 28

  1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.
  2. Zarządowi przewodniczy Starszy Cechu.
  3. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut, Regulamin Pracy Zarządu Cechu Zdunów Polskich, uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia, a także w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.

   § 29

  1. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu członków w tym ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych Cechu, Drugiego, Sekretarza i Skarbnika oraz Członków. Wybór członków Zarządu na okres kadencji jest ustalany przez Walne Zgromadzenie.
  2. (uchylono)
  3. Warunkiem wyboru na członka Zarządu jest uzyskanie największej liczby głosów. W przypadku wyboru Starszego Cechu liczba głosów nie może być mniejsza niż 50% głosów plus jeden głos z zastrzeżeniem ust. 4.
  4. (uchylono)
  5. Kandydaci do Zarządu Cechu powinni posiadać tytuł mistrza w zawodzie oraz minimum pięcioletni staż członkowski w Cechu. Zarząd Cechu może wyrazić zgodę na zaliczenie na poczet wymaganego pięcioletniego stażu członkowskiego w Cechu okres zatrudnienia kandydata na członka Zarządu w zakładzie rzemieślniczym prowadzonym przez członka Cechu odpowiednią uchwałą. Osoba, która uzyskała zgodę Zarządu Cechu poddana zostaje poddana zostaje pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie.
  6. Wybrani przez Walne Zgromadzenie członkowie Zarządu wybierają spośród siebie Starszego Cechu, dwóch Podstarszych, Sekretarza i Skarbnika. Starszy Cechu jest wybierany jednomyślnie, pozostali zwykłą większością głosów; w razie remisu głos Starszego Cechu ma charakter decydujący.
  7. Odwołanie Starszego Cechu i członków Zarządu w toku kadencji następuje w tym samym trybie co powołanie, z uwzględnieniem postanowień § 23 Statutu. Walne Zgromadzenie może w szczególności odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
  8. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku ustania jego członkostwa w Cechu. Kadencja członków zarządu kończy się wraz z zakończeniem kadencji Zarządu.
  9. Członek Zarządu może złożyć rezygnację ze sprawowania funkcji przed upływem kadencji.
  10. W razie odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd Cechu może powołać do Zarządu innego członka Cechu. W ciągu jednej kadencji skład Zarządu może być uzupełniony w ten sposób dwukrotnie.
  11. Jeżeli składu Zarządu Cechu nie można uzupełnić w sposób wskazany w ust. 10, Zarząd jest zobligowany podjąć uchwałę o skróceniu swojej kadencji i o zwołaniu Walne Zgromadzenie w celu wyboru nowego składu Zarządu w terminie 30 dni od dnia odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Termin Walnego Zgromadzenia przypada nie później niż 90 dni od tego dnia. Do czasu wyboru nowego składu Zarządu, Zarząd działa w dotychczasowym składzie.
  12. W przypadku odwołania, rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu Starszego Cechu, do czasu objęcia funkcji przez kandydata, o którym mowa w ust. 10 zdanie pierwsze lub w ust. 11 zastępują go Podstarsi Cechu łącznie.

  §  30

  1. Zarząd kieruje działalnością Cechu oraz reprezentuje go na zewnątrz.
  2. Podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w Statucie innym organom, należy do Zarządu.

  § 31

  Do zakresu działania Zarządu Cechu należy w szczególności:

  1. reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej oraz samorządowej, sądów, organizacji społecznych oraz innych osób fizycznych i prawnych;
  2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu z uwzględnieniem postanowień § 44–44b ;
  3. zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywaniu uchwał, wniosków i porządku obrad na te zgromadzenia;
  4. powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu;
  5. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków klientów na niewłaściwe wykonywanie rzemiosła;
  6. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Cechu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
  7. powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia;
  8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członków,
  9. prowadzenie rejestru członków Cechu;
  10. podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia, wykluczenia i stwierdzania wygaśnięcia członkostwa w Cechu;
  11. kierowanie wniosków do Sądu Cechowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków oraz popieranie tych wniosków przed sądem;
  12. podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia lub zaprzestania działalności gospodarczej;
  13. wykonywanie innych zadań z upoważnienia Walnego Zgromadzenia.

  §  32

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku.

  § 33

  1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu, a pod jego nieobecność jeden z Podstarszych Cechu. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Starszy Cechu, a w razie jego nieobecności – jeden z Podstarszych Cechu wybrany uchwałą Zarządu.
  2. O czasie i miejscu posiedzenia członkowie powiadamiani są według zasad ustalonych w Regulaminie Pracy Zarządu Cechu.
  3. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie.
  4. Zarząd zawiadamia członków Komisji Rewizyjnej o posiedzeniu. Do zawiadomienia członków Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio ust. 2.

  § 34

  1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub jednego z Podstarszych Cechu.
  2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego prowadzącego posiedzenie Zarządu.

  KOMISJA REWIZYJNA

  § 35

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli całokształtu działalności Cechu z wyjątkiem działalności Walnego Zgromadzenia i Sądu Cechowego.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu posiadających bierne prawo wyborcze na okres kadencji Zarządu.
  3. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
  4. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku ustania jego członkostwa w Cechu.
  5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.
  6. W kwestiach nieuregulowanych do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zarządu.

  § 36

  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. badanie co najmniej raz w roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie;
  2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach;
  3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności;
  4. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium;
  5. zgłaszanie Zarządowi wniosków i zastrzeżeń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy Zarządu;
  6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia członków Cechu w przypadkach przewidzianych w niniejszym statucie.

  SĄD CECHOWY

  § 37

  Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie obowiązków statutowych, zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

   § 38

  1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu posiadających bierne prawo wyborcze na okres kadencji Zarządu.
  2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
  3. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Właściwości, zasady i tryb postępowania przed Sądem Cechowym określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
  4. Mandat członka Sądu Cechowego wygasa w przypadku ustania jego członkostwa w Cechu.

  §  39

  1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
   1) upomnienie
   2) naganę
   3) zawieszenie w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat.
  2. Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnienia funkcji w organach statutowych Cechu oraz o wykluczenie z Cechu.
  3. W przypadku rozpatrywania sprawy wywołanej skargą osoby korzystającej ze świadczeń i usług członka Cechu i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

  §  40

  Wnioskowanie o wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, o której mowa w § 18 ust. 1 i 2 w przypadku gdy dalsze członkostwo rażąco narusza postanowienia Statutu Cechu lub zasady współżycia społecznego i godzi w dobre imię Cechu.

  § 41

  1. Sąd Cechowy przed wydaniem orzeczenia jest zobowiązany wysłuchać wyjaśnień osoby zainteresowanej.
  2. Orzeczenia Sądu Cechowego doręcza się zainteresowanym osobom na piśmie wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od daty orzeczenia.

  § 42

  1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, działającego przy Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu, której Cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
  2. Orzeczenia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego są ostateczne.
  3. Prawomocne orzeczenie Sądu wykonuje Zarząd.

  Rozdział 5

  KOMISJE ZARZĄDU  CECHU

  § 43

  1. Dla wykonania zadań Cechu Zarząd może powoływać komisje stałe lub doraźne.
  2. Komisje mają charakter doraźny i opiniodawczy, wnioski przedstawiają Zarządowi.
  3. Zadania komisji i tryb pracy określa w drodze uchwały Zarząd Cechu.
  4. Komisje rozwiązuje się z upływem kadencji Zarządu.

  Rozdział 6

  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

  § 44

  1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, wpłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników, dochody z prowadzonej działalności gospodarczej oraz inne wpływy (darowizny, dotacje, zapisy itp.).
  2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
  3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników ustala Zarząd w drodze uchwały.
  4. Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej samorządu rzemiosła, których jest członkiem, na zasadach określonych przez te jednostki.
  5. (uchylono).

   § 44a

  Do dokonania każdej czynności prawnej, którą Cech zaciąga zobowiązanie lub rozporządza prawem, a wartość przedmiotu tej czynności przekracza 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) niezbędna jest zgoda Walnego Zgromadzenia wyrażona uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Dotyczy to w szczególności:

  1. nabywania lub rozporządzania przez Cech nieruchomościami, prawem użytkowania wieczystego lub udziałami w nieruchomościach;
  2. obciążania składników majątku, o których mowa w pkt 1;
  3. zawierania przez Cech umów najmu, użyczenia lub darowizny dotyczących składników majątku, o których mowa w pkt 1;
  4. zawierania umów, w których Cech zobowiązuje się do świadczenia usług lub do prowadzenia określonej działalności albo do dokonania określonych czynności faktycznych lub prawnych;
  5. zawierania umów pożyczki i innych umów, w których Cech w zamian za świadczenie pieniężne uzyskuje inne prawa majątkowe;
  6. udzielania poręczeń i innych zabezpieczeń osobistych.

  § 44b

  1. Zabrania się bez zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej większością 3/5 głosów.
   1) udzielania pożyczek z majątku Cechu członkom, pracownikom oraz osobom, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 2. stopnia w linii bocznej, albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, albo, z którymi członkowie lub pracownicy pozostają w związku faktycznym mającym cechę trwałości (dalej, jako „osoby bliskie”;
   2) udzielania zabezpieczeń majątkiem Cechu na rzecz członków lub pracowników oraz osób bliskich;
   3) przekazywania majątku Cechu na rzecz członków lub pracowników oraz osób bliskich;
   4) nabywania przez Cech towarów lub usług na szczególnych warunkach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie lub pracownicy oraz osoby bliskie;
   5) dokonywania innych czynności prawnych, co, do których istnieją uzasadnione wątpliwości, że ich dokonanie może mieć miejsce w warunkach istnienia konfliktu interesów.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Zarząd jest obowiązany najpóźniej 3 dni przed planowanym dokonaniem czynności zawiadomić Komisję Rewizyjną o jej treści. Komisja Rewizyjna może w drodze podjętej jednomyślnie uchwały złożyć sprzeciw, co do planowanej czynności.
  3. Złożenie sprzeciwu powoduje brak umocowania Zarządu do dokonania objętej nim czynności.
  4. Naruszenie przez Zarząd obowiązku, o którym mowa w ust. 2 zdaniu pierwszym, jak również podjęcie jednej z czynności wskazanych w ust. 1 bez wymaganej zgody Walnego Zgromadzenia powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną każdego z jego członków, chyba, że nie wiedział on o planowanej czynności ani nie mógł się o niej dowiedzieć przy zachowaniu należytej staranności.
  5. Orzeczenie Sądu Cechowego w przedmiocie naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 jest natychmiast wykonalne.
  6. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązku przez Sąd Cechowy, składa on wniosek o odwołanie z pełnienia funkcji w Zarządzie. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż 60 dni od dnia złożenia przez Sąd Cechowy wniosku.
  7. Do odwołania członka Zarządu stosuje się § 29 ust. 7 zdanie pierwsze.

  Rozdział 7

  BIURO CECHU

  § 45

  1. Aparatem wykonawczym Zarządu Cechu jest Biuro Cechu prowadzące działalność administracyjno-organizacyjną Cechu.
  2. Pracą Biura kieruje Kierownik Biura Cechu.
  3. Kierownik Biura Cechu jest powoływany i odwoływany przez Starszego Cechu, na podstawie uchwały Zarządu i ponosi odpowiedzialność za pracę przed Starszym Cechu i Zarządem.
  4. Kierownik Biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenie organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu i wykonuje zarządzenia Starszego Cechu.
  5. Kierownik Biura Cechu, zapewnia przestrzeganie obowiązujących powszechnie przepisów prawa oraz przepisów stanowionych przez uprawnione organy Cechu i jest zobowiązany informować Zarząd o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach.
  6. W przypadku, gdy wykonanie uchwały organów Cechu powoduje lub mogłoby spowodować naruszenie prawa postanowień Statutu lub innych przepisów stanowionych przez organy Cechu, Kierownik Biura Cechu może wystąpić do organu, który wydał uchwałę o jej uchylenie. Wniosek powinien być sporządzony na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. W razie odmowy uchylenia uchwały przez Zarząd lub przez Komisję Rewizyjną, Kierownik Biura Cechu jest uprawniony do złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia o punkt dotyczący poddania pod obrady wniosku o uchylenie uchwały, a Zarząd jest obowiązany taki wniosek uwzględnić. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Kierownik Biura Cechu ma prawo popierania wniosku i zabierania głosu w dyskusji w przedmiocie wniosku.
  7. Kierownik Biura Cechu bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu.

   § 46

  1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy jest Kierownik Biura Cechu.
  2. Strukturę organizacyjną Biura Cechu ustala Zarząd Cechu w drodze uchwały.

  Rozdział 8

  REPREZENTACJA CECHU

  § 47

  Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków, w tym oświadczenia woli w sprawach majątkowych składają Starszy Cechu łącznie ze Skarbnikiem lub dwóch Podstarszych ze Skarbnikiem.

  §  48

  Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczegółowych.

  Rozdział 9

  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

  § 49

  1. Od uchwał Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zgromadzenia.
  2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu uchwały wraz uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania. Termin wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeżeli odwołanie zostanie nadane w placówce pocztowej przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub złożone w Biurze Cechu za pokwitowaniem. Odwołanie złożone po terminie zwraca się zainteresowanemu bez rozpoznania, na podstawie uchwały Zarządu Cechu, która jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
  3. Organ odwoławczy powinien rozpatrzeć odwołanie wniesione po upływie terminu,  o którym mowa w ust. 2 jeżeli opóźnienie nie przekracza trzech miesięcy a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
  4. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu lecz nie później niż w ciągu roku od daty złożenia odwołania.
  5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały Walnego Zgromadzenia wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

  Rozdział 10

  LIKWIDACJA CECHU

  § 50

  1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością ¾ głosów.
  2. Majątek Cechu zostaje przeznaczony na cele rzemieślnicze lub społeczne, stosownie do uchwały ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Cechu.

  Rozdział 11

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 51

  Załącznik nr 1 w postaci wzoru formularza deklaracji członkowskiej stanowi integralną część niniejszego Statutu.

   § 52

  Niniejszy Statut został uchwalony uchwałą Walnego Zgromadzenia Cechu Zdunów Polskich w dniu 20 kwietnia 2023r.